Lập trình dự án Website bán hàng ASP.NET MVC 4

Khoá học Lập trình dự án Website bán hàng ASP.NET MVC 4

  5

1039 học viên

Nhà cung cấp

TEDU

Miễn Phí

Giới thiệu khóa học Lập trình dự án Website bán hàng ASP.NET MVC 4

Giới thiệu

Đây là khóa học của TEDU với format là quá trình làm một dự án thực tế step by step để giúp các bạn giải quyết các vấn đề thường gặp một cách nhanh nhất.

Thứ tựTên bài họcTrạng thái
1Bài 1: Giới thiệu ASP.NET MVC và tạo ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiênSẵn sàng
2Bài 2: Cách tạo Model – View – Controller và tương tác giữa chúngSẵn sàng
3Bài 3: Cách tạo vùng Admin bằng Area trong ứng dụng ASP.NET MVCSẵn sàng
4Bài 4: Sử dụng Layout template dùng chung cho Views trong ASP.NET MVCSẵn sàng
5Bài 5: Tạo trang login trong ASP.NET MVC với Entity Framework Code FirstSẵn sàng
6Bài 6: Cách đăng nhập với Custom Membership Provider trong ASP.NET MVCSẵn sàng
7Bài 7: Hiển thị danh sách dữ liệu bằng Razor trong ASP.NET MVCSẵn sàng
8Bài 8: Validate dữ liệu form trong ASP.NET MVCSẵn sàng
9Bài 9: Insert dữ liệu với ASP.NET MVC và Entity FrameworkSẵn sàng
10Bài 10: Tạo project ASP.NET MVC với Visual Studio 2015Sẵn sàng
11Bài 11: Thiết kế cơ sở dữ liệu cho dự án thực tế với SQL Server 2008 R2Sẵn sàng
12Bài 12: Tạo tầng Data Access với Entity Framework Codefirst trong Visual Studio 2015Sẵn sàng
13Bài 13: Sử dụng Session và đăng nhập với Entity Framework CodefirstSẵn sàng
14Bài 14: Nâng cấp tính năng đăng nhập trong ASP.NET MVCSẵn sàng
15Bài 15: Kiểm tra session trong AdminSẵn sàng
16Bài 16: Cách sử dụng Layout và section trong ASP.NET MVCSẵn sàng
17Bài 17: Thêm mới bản ghi với Entity FrameworkSẵn sàng
18Bài 18: Phân trang danh sách dữ liệu trong ASP.NET MVCSẵn sàng
19Bài 19: Update bản ghi trong ASP.NET MVC sử dụng Entity Framework CodefirstSẵn sàng
20Bài 20: Xoá bản ghi sử dụng Ajax Postback trong MVCSẵn sàng
21Bài 21: Tìm kiếm dữ liệu trong quản trịSẵn sàng
22Bài 22: Tích hợp CK Finder để quản lý thư viện ảnh online vào ứng dụng ASP.NET MVCSẵn sàng
23Bài 23: Tích hợp trình soạn thảo CK Editor vào ứng dụng ASP.NET MVCSẵn sàng
24Bài 24: Cách sử dụng RenderPage để chia nhỏ HTML trong MVCSẵn sàng
25Bài 25: Cách sử dụng Dropdopdown List trong ASP.NET MVCSẵn sàng
26Bài 26: Cách debug ứng dụng ASP.NET MVC với Visual StudioSẵn sàng
27Bài 27: Cách sử dụng file Web.config trong ASP.NETSẵn sàng
28Bài 28: Cách gọi AJAX trong ASP.NET MVCSẵn sàng
29Bài 29: Tạo thông báo cho người dùng với Bootstrap StyleSẵn sàng
30Bài 30: Dựng giao diện cho trang client (trang bên ngoài)Sẵn sàng
31Bài 31: Cách đọc dữ liệu cho các thành phần dùng chung trong ASP.NET MVCSẵn sàng
32Bài 32: Cách binding dữ liệu ra trang chủ Website sử dụng View BagSẵn sàng
33Bài 33: Cách tạo URL thân thiện cho SEO trong ASP.NET MVCSẵn sàng
34Bài 34: Tạo trang chi tiết sản phẩmSẵn sàng
35Bài 35: Hiển thị danh mục sản phẩm nhiều cấpSẵn sàng
36Bài 36: Tạo trang danh sách sản phẩm với phân trang custom.Sẵn sàng
37Bài 37: Cách fix các lỗi thường gặpSẵn sàng
38Bài 38: Tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC - Phần 1Sẵn sàng
39Bài 39: Cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC - Phần 2Sẵn sàng
40Bài 40: Cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC - Phần 3Sẵn sàng
41Bài 41: Truy vấn nhiều bảng trong ASP.NET MVC sử dụng Entity FrameworkSẵn sàng
42Bài 42: Cách gửi mail trong ASP.NET MVCSẵn sàng
43Bài 43: Tạo form liên hệ và tích hợp Google Map APISẵn sàng
44Bài 44: Tạo trang đăng ký thành viên và tích hợp CaptchaSẵn sàng
45Bài 45: Tạo trang đăng nhập và đăng xuất cho khách hàngSẵn sàng
46Bài 46: Đăng nhập bằng tài khoản Facebook với ASP.NET MVCSẵn sàng
47Bài 47: Tích hợp đa ngôn ngữ trong ASP.NET MVCSẵn sàng
48Bài 48: Cách đọc dữ liệu từ file XML và binding ra Dropdownlist bằng AjaxSẵn sàng
49Bài 49: Cách sử dụng Output Cache để tăng tốc độ trong ASP.NET MVCSẵn sàng
50Bài 50: Tạo trang tìm kiếm với chức năng tự động gợi ý (Auto complete)Sẵn sàng
51Bài 51: Tối ưu SEO cho website bằng cách tạo tagSẵn sàng
52Bài 52: Phân quyền cho người dùng sử dụng Custom Attribute trong ASP.NET MVCSẵn sàng
53Bài 53: Tối ưu hoá đường truyền bằng cách nén CSS và JavascriptSẵn sàng
54Bài 54: 10 nguyên tắc để tối ưu SEO cho website của bạnSẵn sàng
55Bài 55: Cách publish dự án và tâm sự kết thúc khoá họcSẵn sàng
56Bài 56: Hướng dẫn quản lý nhiều ảnh cho sản phẩmSẵn sàng
57Cách đưa website ASP.NET lên hosting WindowsSẵn sàng

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu ASP.NET MVC và tạo ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiên

 • Bài 2: Cách tạo Model – View – Controller và tương tác giữa chúng

 • Bài 3: Cách tạo vùng Admin bằng Area trong ứng dụng ASP.NET MVC

 • Bài 4: Sử dụng Layout template dùng chung cho Views trong ASP.NET MVC

 • Bài 5: Tạo trang login trong ASP.NET MVC với Entity Framework Code First

 • Bài 6: Cách đăng nhập với Custom Membership Provider trong ASP.NET MVC

 • Bài 7: Hiển thị danh sách dữ liệu bằng Razor trong ASP.NET MVC

 • Bài 8: Validate dữ liệu form trong ASP.NET MVC

 • Bài 9: Insert dữ liệu với ASP.NET MVC và Entity Framework

 • Bài 10: Tạo project ASP.NET MVC với Visual Studio 2015

 • Bài 11: Thiết kế cơ sở dữ liệu cho dự án thực tế với SQL Server 2008 R2

 • Bài 12: Tạo tầng Data Access với Entity Framework Codefirst trong Visual Studio 2015

 • Bài 13: Sử dụng Session và đăng nhập với Entity Framework Codefirst

 • Bài 14: Nâng cấp tính năng đăng nhập trong ASP.NET MVC

 • Bài 15: Kiểm tra session trong Admin

 • Bài 16: Cách sử dụng Layout và section trong ASP.NET MVC

 • Bài 17: Thêm mới bản ghi với Entity Framework

 • Bài 18: Phân trang danh sách dữ liệu trong ASP.NET MVC

 • Bài 19: Update bản ghi trong ASP.NET MVC sử dụng Entity Framework Codefirst

 • Bài 20: Xoá bản ghi sử dụng Ajax Postback trong MVC

 • Bài 21: Tìm kiếm dữ liệu trong quản trị

 • Bài 22: Tích hợp CK Finder để quản lý thư viện ảnh online vào ứng dụng ASP.NET MVC

 • Bài 23: Tích hợp trình soạn thảo CK Editor vào ứng dụng ASP.NET MVC

 • Bài 24: Cách sử dụng RenderPage để chia nhỏ HTML trong MVC

 • Bài 25: Cách sử dụng Dropdopdown List trong ASP.NET MVC

 • Bài 26: Cách debug ứng dụng ASP.NET MVC với Visual Studio

 • Bài 27: Cách sử dụng file Web.config trong ASP.NET

 • Bài 28: Cách gọi AJAX trong ASP.NET MVC

 • Bài 29: Tạo thông báo cho người dùng với Bootstrap Style

 • Bài 30: Dựng giao diện cho trang client (trang bên ngoài)

 • Bài 31: Cách đọc dữ liệu cho các thành phần dùng chung trong ASP.NET MVC

 • Bài 32: Cách binding dữ liệu ra trang chủ Website sử dụng View Bag

 • Bài 33: Cách tạo URL thân thiện cho SEO trong ASP.NET MVC

 • Bài 34: Tạo trang chi tiết sản phẩm

 • Bài 35: Hiển thị danh mục sản phẩm nhiều cấp

 • Bài 36: Tạo trang danh sách sản phẩm với phân trang custom.

 • Bài 37: Cách fix các lỗi thường gặp

 • Bài 38: Tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC - Phần 1

 • Bài 39: Cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC - Phần 2

 • Bài 40: Cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC - Phần 3

 • Bài 41: Truy vấn nhiều bảng trong ASP.NET MVC sử dụng Entity Framework

 • Bài 42: Cách gửi mail trong ASP.NET MVC

 • Bài 43: Tạo form liên hệ và tích hợp Google Map API

 • Bài 44: Tạo trang đăng ký thành viên và tích hợp Captcha

 • Bài 45: Tạo trang đăng nhập và đăng xuất cho khách hàng

 • Bài 46: Đăng nhập bằng tài khoản Facebook với ASP.NET MVC

 • Bài 47: Tích hợp đa ngôn ngữ trong ASP.NET MVC

 • Bài 48: Cách đọc dữ liệu từ file XML và binding ra Dropdownlist bằng Ajax

 • Bài 49: Cách sử dụng Output Cache để tăng tốc độ trong ASP.NET MVC

 • Bài 50: Tạo trang tìm kiếm với chức năng tự động gợi ý (Auto complete)

 • Bài 51: Tối ưu SEO cho website bằng cách tạo tag

 • Bài 52: Phân quyền cho người dùng sử dụng Custom Attribute trong ASP.NET MVC

 • Bài 53: Tối ưu hoá đường truyền bằng cách nén CSS và Javascript

 • Bài 54: 10 nguyên tắc để tối ưu SEO cho website của bạn

 • Bài 55: Cách publish dự án và tâm sự kết thúc khoá học

 • Bài 56: Hướng dẫn quản lý nhiều ảnh cho sản phẩm

 • Cách đưa website ASP.NET lên hosting Windows

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 0 đ
Giá cao nhất: 0 đ
Được cập nhật: 16 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: TEDU

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 0
 • Thời lượng Đang cập nhật
 • Học viên 1039

Đến nơi bán