Kết quả kiểm tra thẻ Meta Robots

#LinkMeta RobotsNội dung

Giới thiệu về Meta Robots

Meta Robots là gì ?

Thẻ Meta robots là một thẻ nằm trong mã HTML có tác dụng điều hướng cho bọ tìm kiếm của Google thu thập thông tin trên những trang đánh chỉ mục và những trang loại trừ của một website

Các loại thẻ Meta Robots xuất hiện trong HTML

TênTác dụng
IndexCho phép tất cả bọ tìm kiếm (bao gồm cả Google) được phép đánh chỉ mục và thu thập thông tin trang này.
FollowCho phép tất cả các bọ tìm kiếm dựa vào những liên kết trên trang hiện tại của website để tìm kiếm thông tin trên cả các trang khác có liên quan đến trang này.
AllCòn gọi là Index và Follow. Bao gồm tác dụng của cả 2 giá trị của index và follow.
NoindexKhông cho phép bọ tìm kiếm index trang này.
NofollowKhông cho phép bọ tìm kiếm đi theo link trong trang để tới các trang khác liên kết.
NoneBao gồm 2 thuộc tính noindex và nofollow nghĩa là không cho bọ tìm kiếm index trang và không cho robots đi theo các liên kết trong trang.